Porozɛ in bɛ wele nansarakan na ko «50 millions de femmes ont la parole» n’o ye ko «Kuma bɛ muso miliyɔn 50 bolo». A sigili kurɔnbonkarili lajɛ kɛra lotɛli dɔ kɔnɔ kunun feburuyekalo tile 24 Bamakɔ, a kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ minisirimuso Dɔgɔtɔrɔ Jakite Ayisata Kasa Tarawele bolo n’a ka baara ɲɛsinnen don muso ni den ani denbaya ka ɲɛtaa sabatili ma. SEDEYAWO ka ciden fana tun b’a kɛnɛ n’ o ye Porofesɛri Alilu Boli ye ani Madamu Ture Haby Sy ONIFAMU tɔgɔla, fo ka se muso jɛkuluw ni muso cakɛdatigi caman ma ani minisiriso jɛɲɔgɔnw.

Porozɛ in sigikun bɛna kɛ cakɛdasigi kunnafoni walanwalannenw kɛrɛnkɛrɛnni ye ka bila musow ka bolo kan cakɛda sigili n’a yiriwali siratigɛ la. O kunnafoni ninnu de bɛna kɛ kulu kelen ye n’ a bɛ wele nansarakan daɲɛ kelen na apilikasɔn / application ka bila ɛntɛrinɛti kan. A labaarali ka nɔgɔn kosɛbɛ, w’a bɛ cakɛdasigi hakilila di muso miliyɔn caman ma Afiriki kɔnɔ ani ka fanga don u ka cakɛdaw sigilenw na ni kunnafoni sɔrɔyɔrɔ kelenpe bilali y’u ka bolo kan.

Porozɛ in sigira senkan Mali kɔnɔ Muso ni Den ani Denbaya ka ɲɛtaa sabatili minisiriso fɛ ni SEDEYAWO ka jɛɲɔgɔnya ye. A musaka munɛ bɔra Afiriki yiriwali waribon fɛ (BAD)

Hakililajigin na, porozɛ in sigili hakilila fɔlɔ tara diɲɛ selege naani ka lajɛba kɛnɛ kan ka ɲɛsin musow ka hakɛ lakananni ma diɲɛ kɔnɔ, a kɛra Kigali n’o ye Wuranda faaba ye taratadon nowanburukalo tile 26 san 2019.

Siyaka Sogoba