//Po/Pau lajɛ: Faransi y’a ka dɛmɛ kuraya jatigɛwale kɛlɛli la sahɛli kungo kɔnɔ

Po/Pau lajɛ: Faransi y’a ka dɛmɛ kuraya jatigɛwale kɛlɛli la sahɛli kungo kɔnɔ

Hakililajigin na, Faransi jamanakuntigi Emaniyɛli Makɔrɔn tun ye wele bila a toɲɔgɔn sahɛli kungo jamanakuntigiw ( Iburahimu Bubakari Keyita/ MALI, Ɔrɔki Mariki Kirisiyan Kabore/ Burukina Faso, Mahamadu Isufu/ Nizɛri, Idirisi Debi Itino/ Cadi, ani Mohamɛdi Ulidi Gazuwani/ Mɔritani) ma u k’u yɛrɛ lajɛya faransi sɔrɔdasiw toli n’u tobaliya la sahɛli kungo jamanaw kan, sabula ko ŋunuŋunukanw cayalen bɛ o jamanaw kɔnɔ sisan faransi cɛdenw juguya la. O hukumu kɔnɔ, kunun ntɛnɛ, a ye sahɛli kungo jamanakuntigiw bisimila Po / Pau dugu kɔnɔ faransi, lajɛ tun ɲɛsinen don jatigɛwale kɛlɛli ma sahɛli kungo kɔnɔ.

Bisimilaw kɔfɛ, u jamanakuntigi wɔɔrɔ jɛra ka taasibila kɛ ka ɲɛsin faransi sɔrɔdasiw ma minnu niw tora kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ, o siratigɛ la jamanakuntigi kelen – kelen na bɛɛ filɛri bila sɔrɔdasi binnenw tɔgɔ la bɛn sabatili la sahɛli kungo kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔ, u jamanakuntigi wɔɔrɔ yɛrɛdama ye ɲɔgɔnye mankanni kɛ minisiriw ni mɔgɔ tɔw ka sɔrɔ ka fara u kan. Lajɛ senfɛ, jamanakuntigiw y’a jira k’u bɛna sɔrɔdasikulu dɔ sigi senkan min bɛ barikani kɛlɛbolo ni G5 sahɛli kɛlɛbolo kala ɲɔgɔn na. O siratigɛ la, Faransi jamanakuntigi Emaniyɛli Makɔrɔn y’a jira ko faransi bɛna sɔrɔdasi 220 bila ka na fara barikani kɛlɛbolo kan tuguni.

Burukina jamanakuntigi, Ɔrɔki Mariki Kirisiyan Kabore, ale tun ye sahɛli kungo jamanakuntigiw ka kumalasela ye, a y’a jira ko sɔrɔdasiw ka wulikajɔ bolodalenw bɛna ɲɛsin Mali, Burukina ani Nizɛri dancɛw ma, sabula ko jatigɛwalew fanba bɛ kɛ yɔrɔ la. Ko dɔ bɛna fara sahɛli kungo jamana kelen – kelen na bɛɛ ka sɔrɔdasiw fanga kan ani ka kunnafoni jɛsɛli teliya. U man dan o dɔrɔn ma, u y’a jira fana k’u mago bɛ diɲɛ selege naani ka dɛmɛ na sahɛli kungo kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lamerikɛn jamana.

By |2020-01-14T17:38:11+01:00janvier 14th, 2020|Kibaru|0 Comments