O hukumu kɔnɔ, a y’a jira ko tako 2nan in jama bɔta fanga dɔgɔyara ni tako 1lɔ ye, 35,33%.

Mn ye kalata cogoya ye, minisiri y’a jira ko kalata sera ka labɛn sɛrɛkili 43 kɔnɔ, mɔgɔ 6.691.305 tɔgɔ tun bɛ wotekɛsɛbɛnba kan, nka mɔgɔ 2.363.827 de bɔra ka wote.

O tɛmɛnen kɔ, minisiri y’a sɛmɛntiya ko kalafili man se ka kɛ wotekɛ bon 796 kɔnɔ k’a sabukɛ kojugubakɛlaw ka jatigɛ walew ye. Mɔgɔ 226.111 de tun ka kan ka wote o bon ninnu kɔnɔ, o b’a jira ko mɔgɔ 3% ma se ka wote.

Minisiri ka ni ɲɛbila jaabi ninnu kɔnɔ, an b’a ye ka fɔ fɛɛrɛtɔn min bɛ fanga na bi, o ye saraba cɛ ka wuli ni depite bi naani ni kɔ ye. ADEMA-PASJ bɛ tugu o la ni depite 20 hakɛ ye. Jɔyɔrɔ sabanan bɛ URD bolo ni depite 19 ye.

Jaabi ninnu kɔnɔ halisa, an b’a ye ka fɔ Bamakɔ depite 14 na, RPM ye depite 1 pe sɔrɔ komini 2nan kɔnɔ. N’an y’o sanga san 2013 depitesigi ma, an b’a ye ka fɔ u seginna kɔ ni depite 8 ye.

Nin fɛɛrɛtɔn kunbaba ninnu kɛrɛfɛ, an b’a ye ka fɔ, fɛɛrɛtɔn kura dɔw fana ni fanga bɛna don depitebulon kɔnɔ ɲinan, i n’a fɔ:

MPM depite 11; ASMA ni ADP-MALIBA, olu kelenkelenna bɛɛ ye depite 8 sɔrɔ; PRVM-FASOKO ni YELEMA, olu fana kelenkelenna ye depite 4 sɔrɔ.

Halisa nin ɲɛbila jaabi ninnu kɔnɔ, an b’a ye ka fɔ Belebele dɔw binna sira la, olu tɛna ye depitebulon kɔnɔ nin manda in na fɔ kɔnlɔncɛba depite Omari Mariko.