//Mali silamɛtɔnba y’a fɛɛla jira bɛn sabatili la jamana kɔnɔ

Mali silamɛtɔnba y’a fɛɛla jira bɛn sabatili la jamana kɔnɔ

Bɛn in kelenya sabatili jamana ye fasodenɲuman bɛɛ haminko ye bi, o hukumu kɔnɔ, zanwuyekalo tɛmɛnen, Mali silamɛtɔnba ye lajɛba kɛ moti, min boli la yaafaɲɔgɔnma tɛmɛsiraw kan. Lajɛ in kunba tun ye ka fɛɛrɛ jonjonw sigi senkan lakanabaliya kɛlɛli kama jamana kɔnɔ. O siratigɛla, bɛnkan minnu wolo la lajɛ in kɔnɔ, u y’ olu kɛ laselisɛbɛn ye k’a di minisiriɲɛmɔgɔ Bubu sise ma. Gafe dira taratadon Serifu Usumani Madani Hayidara fɛ n’o ye Mali silamɛtɔn kuntigiba ye.

Nin bɛ Mali silamɛtɔnka ka wulikajɔ sɛmɛntiya jamana marabaaw kɛrɛfɛ bɛn sabatili la jamana kɔnɔ. An b’aw ladɔnniya ko mɔgɔ 400 ni kɔ sen yera moti lajɛba kɛnɛ kan minnu y’u fɛɛla fɔ lakana sabatili kan jamana kɔnɔ, walasa ka yaafaɲɔgɔnma fɛɛrɛw jonjonw sigi senkan, i n’a fɔ silamɛdiinɛ b’a laɲini cogo minna.

Tɔn sekeretɛriba Mamadu Jamutani ka fɔla, silamɛtɔn ye min hakilila in ta  kow gɛlɛyalen walasa ka siyaw ni diinɛ bɛɛ sendon bɛn sabatili baaraw la ani ka sigiɲɔgɔnya sinsin sigidaw ni ɲɔgɔncɛ. A ko bɛnkan nafamanw tara moti lajɛba kɛnɛ kan, minnu sinsin na kosɛbɛ kunnafonidi n’an ka laadala taabolow matarafali kan, walasa ka kɔn ka kɛlɛ kunbɛ yann’ a ka don jamana kɔnɔ. A ko jigisikuma nin fɔra lajɛ in kɛnɛ kan, o b’a jira ko siyaw bɛɛ labɛnnen don laselisɛbɛn in kɔnɔ kuma waleyali kama.

Minisiriɲɛmɔgɔ y’a jira ko gɔfɛrɛnaman labɛnnen don ka silamɛtɔnba dɛmɛ a ka kuntilenna kɔnɔ.

Tɔn kuntigiba n’ o ye Serifu Usumani Hayidara, a y’a jira ko nin ye silamɛtɔn sendonnen ye bɛn ni sigiɲɔgɔnya sabatili baaraw la siyaw ni ɲɔgɔncɛ moti mara la.

Siyaka SOGOBA

By |2020-02-13T13:30:57+01:00février 13th, 2020|Kibaru|0 Comments