Kɛnɛya minisiriso ka kɛɲɛ n’a ka ŋaniya talen ka malidenw kunnafoni sanga ni waati bɛɛ koronawirisi taabolo kan jamana, K’a bɛ jama ladɔnniya ko koronawirisi banabaatɔ 45 yera jamana kɔnɔ bi sibiri awirilikalo tile 25 san 2020. O hukumu kelen kɔnɔ, ko banabaatɔ 4 kɛnɛyara, mɔgɔ man fatu bi.

Banabaatɔ ninnu yera sigida minnu na olu filɛ:

Kayi mara la, mɔgɔ 1 yera kita; Kulikɔrɔ mara, mɔgɔ 4 yera Kalaban-Kɔrɔ. Min ye Moti mara ye, mɔgɔ 8 yera Duwanza; mɔgɔ 1 wɛrɛ yera Kona.

Bamakɔ disitiriki la, mɔgɔ 3 yera Komini 1lɔ ni 2nan na; Komini 3nan ta kɛra mɔgɔ 1 ye; min ye Komini 4nan, mɔgɔ 8 yera yen; ka mɔgɔ 7 ye Komini 5nan; Komini 6nan ta kɛra mɔgɔ 9.

An bɛ don min na i ko bi, koronawirisi banabaatɔ 270 de lakodɔnnen don Mali kɔnɔ, mɔgɔ 21 fatura u la, mɔgɔ 91 wɛrɛ kɛnɛyara.

Mɔgɔ fatulenw na, 10 si man fatu furakɛliyɔrɔw la, banabaatɔ 8 labɔra ka taa jamana kɔ kan.

Siyaka SOGOBA