Juma tɛmɛnen awirilikalo tile 24 san 2020, Mali gɔfɛrɛnaman ni Faransi jamana y’u bolonɔn bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la min bɛ tali kɛ Mali duguman kalanso lakɔlikaramɔgɔ dɛmɛni kan musakako siratigɛ la.

Faransi jamana ka ni dɛmɛ in bɛna tɛmɛ u ka cakɛda dɔ bolo fɛ min ɲɛsinnen don yirawali sabatili ma Afiriki kɔnɔ n’a nansarakan daɲɛ surun ye (AFD).

Nin hakilila in kɔnɔ, AFD bɛna dɛmɛ don Mali gɔfɛrɛnaman ma ka se sefawari miliyari wɔɔrɔ (6).

O dɛmɛ bɛna kɛ musaka kɛrɛnkɛrɛnnen ye, karamɔgɔ minnu bɛ kalan kɛ duguman kalanso kalandenw kun forobakalansow la, kɛnyɛrɛye kalansow, sigidala kalansow ani mɛdɛrisaw la, ka dɛmɛ don olu ma.

Nin hakilila in sigira senkan tuma min, porozɛ min ɲɛsinnen don Mali lakɔlikaramɔgɔw ka baara ɲɛdon dɛmɛni ma, o b’a janto dɛmɛ in sɔrɔbaaw ka baara kɛko ɲuman na.

Porozɛ in sɛbɛnw tɛgɛnɔbila Mali ni jamana wɛɛrɛw cɛ minisiri Cɛbilen Darame ni Faransi lasigiden Zowɛli Meyɛri fɛ.

Siyaka SOGOBA