Jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ koronawirisi kunkanko ma, kunun jamanakuntigi Ibarahimu Bubakari Keyita y’o bisimila jamanakuntigiso la Kuluba. Welekun tun ye u k’u hakilila fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye, bana in kɛlɛliko la. Kɛnɛya tigilamɔgɔ ninnu y’a jira ko Bamakɔ ni Kayi bɛ sɔn ka datugu; ka da a kan o duguba fila in de koronawirisitɔ hakɛ ka ca jamana kɔnɔ.

Nin lajɛ filanan min kɛra ni koronawirisi kunkanjɛkulu ye, a dabɔra ka bana in taacogo kunnafoni di, ani ka dabaliw tigɛ halibi, a kunbɛncogo la, a kana se ka juguya ka taa a fɛ. O de kosɔn kɛnɛya tigilamɔgɔ ninnu hakili ye Bamakɔ ni Kayi ka datugu.

Koronawirisi kunkanjɛkulu ɲɛmɔgɔ Porofesɛri Akori Agi Ikinani ka fɔ la, o laɲini min kɛlen filɛ, a bɛna fɛsɛfɛsɛ minisirilajɛ nata fɛ. A ye hakililajigin kɛ, ko nin y’a siɲɛ fila ye, nin laɲini in ka kɛ; ka laban ka ɲɛfɔli kɛ dan sigicogo la a ko la, walasa dugu ninnu datuguli kɔlɔlɔ kana se ka bonya sigidalamɔgɔw kan.

Porofesɛri Akori Agi Ikinani y’a jira, ko feerefɛnw bɛ bɔ fan wɛrɛw fɛ ka Bamakɔ lasɔrɔ. Iziniw ka fɛn dilannenw fana bɛ bɔ Bamakɔ ka jamana dugu tɔw lasɔrɔ.

Jamanakuntigi ye foli ni tanuni lase koronawirisi kunkanjɛkulu ma a ka wulikajɔ ni laadilikanw, ani laɲiniw na, koronawirisi kɛlɛliko la Mali kɔnɔ.

Dɔkala Y. DIARRA